Warunki użytkowania „Yamaha Music ID”

 

1. Zakres


Niniejsze Warunki użytkowania regulują korzystanie przez Użytkownika (dalej: Użytkownik”) z „Yamaha Music ID” (dalej: „Platforma”).
Platforma obsługiwana jest przez firmę Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Niemcy (dalej: „Yamaha”).
W przypadku zakładania konta na Platformie firma Yamaha udostępni Użytkownikowi niniejsze Warunki użytkowania do akceptacji przed założeniem konta. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
Firma Yamaha prowadzi Platformę, aby udostępniać Użytkownikowi informacje o swoich produktach i kampaniach oraz umożliwić mu rejestrację produktów Yamaha w celu rozszerzenia gwarancji. Oferta obejmuje zarządzanie danymi osobowymi, rejestrację produktów i zarządzanie nimi w celu rozszerzenia gwarancji, rejestrację w kampaniach Yamaha oraz rejestrację w celu otrzymywania biuletynów i zarządzania nimi.
Platforma stanowi bezpłatną ofertę firmy Yamaha.
Z Platformy mogą korzystać osoby w wieku co najmniej 16 lat; nie jest ona przeznaczona dla dzieci i innych osób niepełnoletnich. Dzieci i osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia mogą korzystać z tej witryny wyłącznie pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna.

 


2. Zmiany w ofercie


Firma Yamaha zastrzega sobie prawo do wprowadzania, w dowolnym momencie, zmian do funkcji i zakresu oferty Platformy, jak również do jej zamknięcia.
Ponadto firma Yamaha zastrzega sobie prawo do ograniczenia, odmowy lub anulowania dostępu do Platformy w całości lub w części w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn według własnego uznania, ze skutkiem natychmiastowym, z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Użytkownika.  

 


3. Rejestracja


Korzystanie z Platformy wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.
Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy należy zarejestrować się na stronie https://pl.yamaha.com i utworzyć konto użytkownika. Do celów rejestracji należy podać następujące dane:

  • Zwrot grzecznościowy
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Hasło
  • Kraj pochodzenia
  • Język
  • Płeć

Użytkownik może dobrowolnie podać również dodatkowe dane, aby spersonalizować ofertę.

Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich praw ochrony prywatności osób trzecich, w tym, w szczególności, nie może udostępniać żadnych danych osobowych osób trzecich.
Podczas rejestracji należy wybrać unikatowe hasło i wprowadzić unikatowy, poprawny, aktualny i weryfikowalny adres e-mail. Ponieważ podwójne użycie niektórych danych nie jest dozwolone, podczas wprowadzania istniejącego adresu e-mail zostanie wyświetlony monit o wybranie lub wprowadzenie innego adresu e-mail. W celu potwierdzenia rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z łączem. Konto Użytkownika zostanie utworzone dopiero po zakończeniu procesu rejestracji (procesu podwójnego potwierdzenia).
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie poufności hasła.
W każdej chwili Użytkownik może zażądać cofnięcia rejestracji. W takim przypadku wprowadzone przy rejestracji informacje i dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte.

 


4. Rejestracja produktów Yamaha – rozszerzenie gwarancji


Na Platformie można rejestrować wszystkie produkty Yamaha objęte programem rozszerzonej gwarancji firmy Yamaha.
Przy rejestracji należy podać model, numer seryjny i datę zakupu produktu, wskazać, czy produkt został zakupiony online czy w sklepie oraz określić rodzaj użytkowania. Ponieważ podwójna rejestracja produktów nie jest dozwolona, podczas wprowadzania już zarejestrowanego produktu zostanie wyświetlony monit o podanie innego numeru seryjnego. Po zarejestrowaniu produktu będzie można pobrać kartę gwarancyjną.
Usunięcie konta Użytkownika spowoduje także usunięcie rejestracji produktu. Ze względów technicznych ponowna rejestracja produktu nie jest możliwa, dlatego należy najpierw zapisać kartę gwarancyjną.

 


5. Rejestracja produktów Yamaha – promocja Flowkey


Użytkownik może rejestrować na Platformie wszystkie produkty Yamaha objęte kampanią Flowkey.
Przy rejestracji należy podać model, numer seryjny i datę zakupu produktu, wskazać, czy produkt został zakupiony online czy w sklepie oraz określić rodzaj użytkowania. Ponieważ podwójna rejestracja produktów nie jest dozwolona, podczas wprowadzania już zarejestrowanego produktu zostanie wyświetlony monit o podanie innego numeru seryjnego. Po rejestracji produktu Użytkownik będzie mógł pobrać kod Flowkey.
Usunięcie konta Użytkownika spowoduje także usunięcie rejestracji produktu. Ze względów technicznych ponowna rejestracja produktu nie jest możliwa, dlatego należy najpierw zapisać kod Flowkey.

 


6. Treści Yamaha


Wszystkie materiały znajdujące się na Platformie, w tym między innymi pliki audio, obrazy, oprogramowanie, tekst i klipy wideo („Treści”), są chronione odpowiednimi prawami autorskimi. Użytkownik nie może korzystać z Treści, chyba że w niniejszym dokumencie określono inaczej. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich instrukcji na Platformie ograniczających sposób korzystania z Treści. Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować, wykonywać, udostępniać publicznie, nadawać, odtwarzać w postaci nagrań audio lub audiowizualnych ani transmitować Treści z Platformy w jakichkolwiek celach biznesowych, handlowych lub publicznych, chyba że firma Yamaha wyraźnie na to zezwala. W przypadku pobrania jakichkolwiek Treści z niniejszej Strony nie można usuwać z nich informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych ani innych dołączonych do nich informacji.

Użytkownik może pobrać tylko jedną (1) kopię Treści wyłącznie do użytku osobistego w celach prywatnych. Niektóre Treści na Platformie mogą być oznaczone dodatkowymi informacjami o prawach autorskich, które przyznają Użytkownikowi rozszerzone prawa użytkowania lub ograniczają prawo użytkowania tych Treści. Takie dodatkowe informacje o prawach autorskich mają znaczenie nadrzędne.

Na Platformie i w Treściach znajduje się wiele zastrzeżonych logo, znaków usługowych i znaków towarowych („Znaki towarowe”). Udostępniając Znaki towarowe na Platformie, firma Yamaha nie udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z nich. Jakiekolwiek nieuprawnione użycie Znaków towarowych może naruszać obowiązujące przepisy dotyczące znaków towarowych, jak również przepisy prawa cywilnego i karnego.

 


7. Licencja na Treści Użytkownika


W przypadku przesyłania jakichkolwiek wiadomości lub materiałów na Platformę pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym komentarzy, danych, pytań, propozycji lub innych tego typu treści („Treści Użytkownika”), Użytkownik udziela firmie Yamaha niewyłącznej, podlegającej dalszemu licencjonowaniu, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji na Treści Użytkownika, w tym prawa do kopiowania, rozpowszechniania, prezentowania, wykonywania, udostępniania publicznie, nadawania, odtwarzania w postaci nagrań audio lub audiowizualnych lub transmitowania Treści Użytkownika i stosowania wszelkich innych, w tym jeszcze nieznanych, metod ich wykorzystania, jak również prawa do edytowania, modyfikowania, tłumaczenia lub łączenia Treści Użytkownika z innymi utworami do celów obsługi Platformy, reklam i promocyjnego wykorzystania w mediach internetowych i standardowych, w tym w mediach społecznościowych oraz na potrzeby tworzenia baz danych, tworzenia zestawień i dokumentacji dotyczących Treści Użytkownika oraz wszelkich związanych z nimi celów komercyjnych lub niekomercyjnych. Użytkownik zrzeka się prawa do bycia wskazywanym jako autor Treści Użytkownika. Przesyłając Treści Użytkownika, Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do udzielenia firmie Yamaha praw do Treści Użytkownika w zakresie określonym w niniejszej klauzuli.

 

8. Odpowiedzialność za materiały Użytkownika


Zabronione jest publikowanie lub przekazywanie materiałów zniesławiających, oszczerczych, pornograficznych, stanowiących groźbę lub niezgodnych z prawem lub materiałów, które mogą mieć znamiona lub zachęcać do postępowania mogącego stanowić przestępstwo lub dawać podstawę do pociągnięcia firmy Yamaha do odpowiedzialności cywilnej lub naruszać prawo w jakikolwiek inny sposób.  Firma Yamaha może zmieniać, edytować lub usuwać takie materiały lub rozmowy Użytkownika. Mimo że firma Yamaha może okresowo monitorować lub przeglądać tablice ogłoszeń, pokoje rozmów, dyskusje, ogłoszenia, transmisje i inne materiały na Platformie, nie jest to jej obowiązek i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zawartości takich materiałów ani z tytułu zniesławienia, błędu, niedokładności, zniesławienia, obsceniczności lub wulgaryzmów zawartych w jakichkolwiek tego typu materiałach. Firma Yamaha będzie ściśle współpracować z organami ścigania i podporządkuje się nakazom sądowym w przypadku gdy takie organy lub sądy skierują do firmy Yamaha wniosek lub żądanie ujawnienia tożsamości osób zamieszczających takie materiały.

 

9. Odpowiedzialność


Niezależnie od innych wymogów ustawowych zastosowanie do odpowiedzialności firmy Yamaha za szkody, zgodnie z niniejszym punktem 9, mają niżej wymienione wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.
Firma Yamaha ponosi odpowiedzialność w sposób nieograniczony, jeśli do szkody doszło wskutek celowego lub rażącego zaniedbania.
Firma Yamaha ponadto odpowiada za będące wynikiem nieznacznego zaniedbania naruszenie istotnych obowiązków, które zagraża realizacji przedmiotu umowy, lub za naruszenie zobowiązań, w przypadku gdy ich wykonanie ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu konkursu, a kontrahenci polegają na ich przestrzeganiu. Jednakże w takich przypadkach firma Yamaha ponosi odpowiedzialność wyłącznie za możliwe do przewidzenia, typowe szkody.
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, jakichkolwiek wad po przyjęciu zobowiązań gwarancyjnych względem jakości produktu lub wad nieuczciwie zatajonych. Odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.
W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy Yamaha jest wyłączona lub ograniczona, ma to również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli i agentów firmy Yamaha.
Nie przyjmuje się żadnych zobowiązań gwarancyjnych ani nie składa żadnych oświadczeń w drodze udostępnienia treści lub plików do pobrania ani w ramach niniejszej Umowy. Na podobnej zasadzie z powyższego nie wynikają żadne podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

 

10. Zmiany


Firma Yamaha może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków użytkowania, mając na uwadze uzasadniony interes Użytkownika. Firma Yamaha powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach Warunków użytkowania, udostępniając nową wersję w wiadomości e-mail z zaznaczeniem wszystkich zmian. Zmienione Warunki użytkowania zaczną obowiązywać (i) po ich zaakceptowaniu przez Użytkownika (ii) lub sześć tygodni po otrzymaniu przez Użytkownika stosownego powiadomienia, przy założeniu, że Użytkownik nie wyraził sprzeciwu wobec zmian, a firma Yamaha poinformowała go o następstwach niewyrażenia sprzeciwu na początku wspomnianego sześciotygodniowego okresu. Aby wyrazić sprzeciw wobec zmian, należy wysłać wiadomość e-mail do firmy Yamaha. Po wejściu w życie zmienione Warunki użytkowania zastąpią wszystkie poprzednie wersje. W przypadku sprzeciwu Użytkownika wobec zmienionych warunków firma Yamaha zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta.

 


11. Ochrona danych


Obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Yamaha dostępne pod adresem https://pl.yamaha.com/pl/privacy_policy/.

 


12. Zamknięcie konta


Użytkownik może w dowolnym momencie zamknąć swoje konto, wybierając funkcję „Anuluj członkostwo” w sekcji „Yamaha Music ID” lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Dataprotection@contact.europe.yamaha.com. Przed zamknięciem konta należy zapisać wszystkie istotne treści, w tym kartę gwarancyjną.
Firma Yamaha może zamknąć konto Użytkownika, przesyłając powiadomienie na jego adres e-mail z dwutygodniowym wyprzedzeniem i uwzględniając jego uzasadnione interesy. Rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na rozszerzoną gwarancję i wszelkie prawa użytkowania przyznane Treściom Yamaha. Prawo firmy Yamaha do zamknięcia konta z uzasadnionych przyczyn pozostaje nienaruszone.

 


13. Postanowienia różne


Stwierdzenie nieważności niektórych postanowień niniejszych Warunków użytkowania pozostanie bez wpływu na pozostałe postanowienia.
Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory wynikające z użytkowania Platformy podlegają prawu niemieckiemu. Obowiązujące przepisy prawa właściwego dla miejsca stałego zamieszkania Użytkownika pozostają nienaruszone.
Jeśli Użytkownik jest sprzedawcą, podmiotem prawnym w rozumieniu prawa publicznego lub funduszem specjalnym w rozumieniu prawa publicznego lub jeśli majątek bądź ogólne miejsce właściwości sądowej Użytkownika nie znajduje się w Republice Federalnej Niemiec, wyłącznym miejscem, w tym w skali międzynarodowej, dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z relacji biznesowych między firmą Yamaha a klientem jest Hamburg. Obowiązujące przepisy prawa dotyczące wyłącznej miejsca jurysdykcji pozostają nienaruszone.

 


14. Rejestracja produktu Clavinova CSP-150 lub CSP-170 – Promocja iPad trwa tylko od 1 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r.


Użytkownik może zarejestrować na Platformie produkt Clavinova CSP-150 lub Clavinova CSP-170 marki Yamaha, który jest objęty kampanią iPad.

Przy rejestracji należy podać model, numer seryjny i datę zakupu produktu, a także wskazać, czy produkt został zakupiony online czy w sklepie stacjonarnym oraz podać rodzaj użytkowania. Ponieważ podwójna rejestracja produktów nie jest dozwolona, podczas wprowadzania już zarejestrowanego produktu zostanie wyświetlony monit o podanie innego numeru seryjnego. Po zarejestrowaniu produktu będzie można wziąć udział w „Promocji iPad” w okresie trwania promocji Usunięcie konta Użytkownika spowoduje także usunięcie rejestracji produktu. Ze względów technicznych ponowna rejestracja produktu nie jest możliwa, co oznacza, że bonusowy produkt można otrzymać tylko raz. Wyrażając zgodę na Warunki użytkowania, uczestnicy zgadzają się przestrzegać niniejszych warunków „Promocji iPad”, które przedstawiono w poniższym linku.

Warunki uczestnictwa w Promocji iPad

15. Registration of Yamaha products – Online Free Lesson Promotion between 1st April 2023 to 31st March 2024.

You may register your Yamaha products that are subject to Online Free Lesson Promotion. When registering your product, you must specify model, serial number, date of purchase, whether the product was bought online or in store and the type of usage. Since double registration of products is not permitted. Following to product registration, Participants who book their sessions from the Booking Landing Page will be able to participate in the Online Free Lesson Promotion between the promotion period. If you delete your user account, your product registration will be deleted as well. For technical reasons it is not possible to re-register a product, which means per one (1) Qualified Product purchase only two (2) Online Free Lessons may be redeemed.
Please read the Terms and Conditions of the Promotion from the link below., by agreeing to this Terms of Use, participants agree to be bound by this Terms and Conditions of the Online Free Lesson Promotion on the below link.

TERMS AND CONDITIONS OF THE YAMAHA ONLINE FREE LESSON PROMOTION