Oświadczenie o ochronie danych

Zakres zastosowania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia użytkownikom charakter, zakres i cele gromadzenia i wykorzystywania (dalej zwanych „usługami”) danych osobowych przez odpowiedzialnego za nie dostawcę, Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen (dalej zwaną „Yamaha”), w niniejszej witrynie.

Ochrona danych użytkownika

Yamaha uważa, że użytkownik ma prawo wiedzieć, w jaki sposób gromadzone są jego dane w witrynie, i chce wyjaśnić mu, w jaki sposób może przyczynić się do lepszej ochrony danych. Korzystanie z witryny jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Korzystanie z określonych funkcji witryny może być uregulowane w odmienny sposób, co zostanie osobno wyjaśnione poniżej. Prawną podstawę ochrony danych znaleźć można w niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i ustawie o telemediach (TMG).

Każda wizyta w witrynie Yamaha jest automatycznie rejestrowana z odnotowaniem adresu IP odwiedzającego, nazwy domeny oraz odwiedzanej strony. Yamaha potrzebuje tych informacji aby ustalić, metodami statystycznymi, w jaki sposób odwiedzający korzystają z jej witryn. Dzięki temu może ona stale doskonalić świadczone przez siebie usługi.

Jak Yamaha korzysta z plików cookie?

Użytkownik może zostać również poproszony w niektórych częściach witryny o podanie danych osobowych umożliwiających jego identyfikację. Pojęcie danych osobowych zdefiniowane zostało w niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych. Są to szczegółowe okoliczności osobowe lub faktyczne dotyczące konkretnej, możliwej do ustalenia osoby. W tym celu użytkownik będzie proszony o podanie określonych danych, np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego itd. Dane te są gromadzone w przypadku, gdy użytkownik chce korzystać z niektórych usług internetowych, takich jak czaty lub fora, jeśli bierze udział w konkursach lub zamawia produkty lub usługi za pośrednictwem tych usług.

Yamaha gromadzi powyższe dane wyłącznie we właściwym celu, w którym zostały one przekazane. Aby zrealizować ten cel, Yamaha może przekazywać dane do przetwarzania swoim oddziałom (np. konkretnemu oddziałowi krajowemu). Jeśli dane nie są już wymagane, zostaną one zniszczone zgodnie z przepisami o ochronie danych. W przypadku wykorzystywania danych wykraczającego poza powyższy zakres Yamaha wyraźnie poprosi użytkownika o zgodę, którą użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć, powiadamiając o tym Yamaha. Dane osobowe użytkownika nie będą bez jego zgody wykorzystywane do celu innego niż wskazany. Oprócz powyższego celu, nie będą one również wykorzystywane do kontaktu z użytkownikiem i przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody. Yamaha przekaże dane osobowe organom administracji lub sądom na żądanie, jeśli ciąży na niej prawny wymóg takiego przekazania.

Bezpieczeństwo

Yamaha stara się zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa swojej witryny. Tym niemniej nie może ona wykluczyć nieupoważnionego dostępu do przechowywanych w niej danych lub systemu oraz powstania w wyniku tego szkód.

Przekazywanie danych

Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że na Yamaha ciąży prawny obowiązek takiego przekazania. W przypadkach, gdy dostęp do danych osobowych użytkownika uzyskują usługodawcy zewnętrzni, Yamaha zapewniła, że będą oni przestrzegać przepisów o ochronie danych, i w tym celu stosuje – oprócz zwykłego monitoringu – środki prawne, techniczne i organizacyjne. W takich przypadkach jednak zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum. Wyraźna zgoda użytkownika wymagana jest również przy przekazywaniu danych osobowych osobom trzecim, w szczególności gdy ich siedziba znajduje się w kraju, w którym nie ma zastosowania prawo unijne. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Google Tag Manager

Chcąc zapewnić przejrzystość swoich działań, Yamaha informuje użytkownika, że korzysta z oprogramowania Google Tag Manager. Google Tag Manager sam w sobie nie gromadzi danych osobowych. Ułatwia jedynie integrację tagów i zarządzanie nimi. Tagi to niewielkie elementy kodu służące m. in. do pomiaru ruchu na stronie i zachowań odwiedzających, ustalenia wpływu reklamy online i kanałów społecznościowych, zdefiniowania remarketingu i orientacji na grupy docelowe oraz testowania i optymalizowania witryn. Yamaha korzysta wyłącznie z Google Analytics (patrz niżej). Jeśli użytkownik dezaktywował anonimizację, Google Tag Manager uwzględnia tą decyzję. Dodatkowe informacje na temat Google Tag Manager można znaleźć pod adresem.

Google Analytics

Ta witryna wykorzystuje oferowaną przez Google Inc. usługę analizy sieci Web, Google Analytics („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki tekstowe, zwane również „cookies”, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają przeanalizowanie korzystania przez niego z witryny. Wygenerowane przez cookie informacje o korzystaniu z witryny są następnie zasadniczo przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednakże po aktywowaniu anonimizacji IP w witrynie adres IP użytkownika jest przez Google skracany w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej lub innym kraju, który przystąpił do umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełen adres IP będzie przesyłany na serwer Google w USA i na nim zapisywany jedynie w wyjątkowych wypadkach. Google wykorzysta tą informację w imieniu operatora witryny do oceny korzystania przez użytkownika z witryny, przygotowywania raportów o działaniach w witrynie oraz świadczenia operatorowi witryny dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i sieci internet.

Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika do Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie, zmieniając odpowiednie ustawienia przeglądarki; należy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji witryny. Dodatkowo użytkownik może wyłączyć zbieranie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie związane z korzystaniem przez niego z witryny oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem.

Użytkownik może również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższe łącze. Kliknięcie powoduje utworzenie pliku cookie typu opt-out, uniemożliwiające zbieranie danych użytkownika przy kolejnych wizytach w witrynie: Dezaktywacja Google Analytics. Plik cookie typu opt-out dotyczy wyłącznie konkretnej przeglądarki i domeny. Po usunięciu plików cookie z przeglądarki konieczne będzie ponowne kliknięcie powyższego łącza.

Biuletyn

Biuletyn Yamaha informuje użytkownika o produktach, promocjach, kampaniach i nowościach z firmy.

Aby otrzymać biuletyn, użytkownik musi podać Yamaha ważny adres e-mail, a także informacje pozwalające sprawdzić, czy rzeczywiście jest właścicielem podanego adresu e-mail lub czy jego właściciel zgadza się otrzymywać biuletyn. Yamaha nie gromadzi żadnych innych danych. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynu i nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Gdy użytkownik subskrybuje biuletyn, Yamaha zapisuje jego adres IP i datę rejestracji. Dane te są zapisywane wyłącznie na wypadek nadużycia adresu e-mail przez osobę trzecią i zapisania się do biuletynu bez wiedzy osoby uprawnionej.

Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć zgodę na zapisywanie danych i adresu e-mail oraz wykorzystywanie ich do wysyłania biuletynu. Użytkownik może cofnąć zgodę, klikając łącze w biuletynie, w swoim profilu lub wysyłając wiadomość na powyższe dane kontaktowe.

Wtyczki społecznościowe Facebook, Google+ and Twitter

Niniejsza witryna wykorzystuje wtyczki społecznościowe następujących dostawców

• Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

• Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)

• Google+ (operator: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Wtyczki te zwykle gromadzą dane użytkownika w standardowym zakresie i przesyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy.

Aby zagwarantować ochronę prywatności użytkownika, zastosowaliśmy środki techniczne gwarantujące, że dostawca danej wtyczki nie może zbierać danych użytkownika bez jego zgody. Gdy użytkownik odwiedza witrynę ze zintegrowanymi wtyczkami, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki aktywuje dopiero kliknięcie odpowiedniego symbolu, które oznacza jednoczesną zgodę użytkownika na przekazanie jego danych odpowiedniemu dostawcy.

Po aktywacji wtyczki gromadzą również dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika, i wysyłają je na serwer właściwego dostawcy, na którym następuje zapisanie danych. Aktywowane wtyczki społecznościowe tworzą również w momencie dostępu do danej witryny plik cookie o unikatowym identyfikatorze. W ten sposób dostawcy są w stanie tworzyć profile dotyczące sposobu korzystania przez użytkownika z witryny. Powyższe działania mają również miejsce, gdy użytkownik nie posiada konta w serwisie społecznościowym danego dostawcy. Jeśli użytkownik posiada konto w serwisie społecznościowym dostawcy i jest do niego zalogowany podczas odwiedzania witryny, jego dane i informacje o odwiedzaniu witryny mogą zostać połączone z profilem w serwisie społecznościowym. Yamaha nie ma wpływu na dokładny zakres danych użytkownika gromadzony przez właściwego dostawcę. Dodatkowe informacje o zakresie, charakterze i celu przetwarzania danych oraz prawach i ustawieniach opcji chroniących prywatność użytkownika można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych dostawcy danego serwisu społecznościowego. Oświadczenia te znajdują się pod następującymi adresami:

Facebook Connect

Yamaha oferuje również opcję subskrypcji usługi biuletynu za pośrednictwem funkcji Facebook Connect. W ten sposób dodatkowa rejestracja nie jest konieczna. Rejestracja następuje po przekierowaniu do witryny serwisu Facebook, w której użytkownik podaje swoje dane uwierzytelniające. Profil w serwisie Facebook zostaje wtedy połączony z usługą Yamaha. Po połączeniu Yamaha automatycznie otrzymuje następujące informacje od Facebook Inc.: Imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika.

Z powyższych danych Yamaha wykorzystuje jedynie imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika. Dane te są niezbędne, aby zidentyfikować użytkownika i wysłać mu biuletyn.

Dodatkowe informacje na temat Facebook Connect i ustawień prywatności można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych i warunkach korzystania opublikowanych przez Facebook Inc.

Łączenie z profilami w mediach społecznościowych

Yamaha oferuje opcję subskrypcji usługi biuletynu za pomocą profilu w mediach społecznościowych. W ten sposób dodatkowa rejestracja nie jest konieczna. Rejestracja następuje po przekierowaniu do odpowiedniego serwisu społecznościowego, w którym użytkownik podaje swoje dane uwierzytelniające. Profil w serwisie zostaje wtedy połączony z usługą Yamaha. Po połączeniu Yamaha automatycznie otrzymuje następujące informacje: Imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika.

Z powyższych danych Yamaha wykorzystuje jedynie imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika. Dane te są niezbędne, aby zidentyfikować użytkownika i wysłać mu biuletyn.

Użytkownik może połączyć z witryną Yamaha swój profil w następujących sieciach: Facebook, Xing i Twitter

Dodatkowe informacje na temat łączenia profili w serwisach społecznościowych i ich ustawieniach prywatności można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych i warunkach korzystania z tych serwisów społecznościowych.

Konkursy

W niektórych witrynach Yamaha użytkownik może brać udział w konkursach. Dane użytkownika zgromadzone w związku z udziałem w konkursie są zasadniczo wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu, a następnie niszczone zgodnie z przepisami o ochronie danych. Udział w konkursach jest oczywiście dobrowolny.

Przesyłanie zgłoszeń

Jeśli użytkownik prześle do Yamaha zgłoszenie drogą elektroniczną, jego dane będą wykorzystywane wyłącznie do obsługi tego zgłoszenia i nie zostaną przekazane osobom trzecim. Należy pamiętać, że zgłoszenia wysyłane do Yamaha pocztą elektroniczną nie są podczas transmisji szyfrowane.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony przechowywanych przez Yamaha danych osobowych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem Yamaha stosuje kompleksowe techniczne i operacyjne środki zaradcze. Procedury bezpieczeństwa Yamaha podlegają regularnej kontroli i korekcie zgodnie z postępem techniki. Pracownicy Yamaha są regularnie szkoleni i zobowiązywani do zachowania poufności danych.

Prawa użytkownika

Yamaha przywiązuje dużą wagę do przejrzystości działań. Na żądanie użytkownika Yamaha, zgodnie z ciążącym na niej obowiązkiem prawnym, chętnie poinformuje go, czy i jakie jego dane osobowe posiada w swoich rejestrach. Zgodnie z wymogami niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych użytkownik może, jeśli to stosowne, zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych, pod warunkiem że nie sprzeciwia się to narzuconemu prawem obowiązkowi przechowywania tych danych przez dany okres. Yamaha chętnie udziela również użytkownikowi dostępu do publicznego rejestru operacji przetwarzania danych, w którym znajdują się informacje wymagane art. 4g § 2 w związku z art. 4e BDSG.

Jeśli użytkownik ma pytania dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, może również zwrócić się do specjalisty Yamaha ds. ochrony danych, który przyjmuje zapytania o informacje, sugestie lub skargi.

Dane do kontaktu ze specjalistą ds. ochrony danych

W przypadku zapytań prosimy o kontakt z:

Specjalista ds. osobowych/poufnych pan Tim-Oliver Ritz

intersoft consulting services AG

Beim Strohhause 17

20097 Hamburg

Zmiany oświadczeń o ochronie danych

Yamaha zastrzega sobie prawo zmiany i rozszerzenia oświadczeń o ochronie danych. Stan na: marzec 2016